BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/72/07

z dnia: 18 października 2007 r.
w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opracowanie projektu budżetu gminy powinno być oparte na założeniach rozwoju gminy i planie działania rady gminy. Burmistrz gminy uwzględniając założenia kierunkowe rozwoju gminy, wydaje dyspozycje w sprawie opracowania wycinkowych materiałów planistcznych do projektu budżetu określając zakres materiałów i termin ich przedłożenia. Projekt opracowuje się na podstawie istniejącego stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku poprzedzającym rok budżetowy, przewidywanego na rok budżetowy poziomu inflacji i przewidywanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń.
§ 2. Przy sporządzaniu projektu budżetu biorą udział:
1) burmistrz gminy,
2) skarbnik gminy,
3) kierownicy referatów i samodzielni pracownicy samorządowi ,
4) kierownicy gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury,
5) radni gminy,
6) sołtysi.
§ 3. Kierownicy referatów,samodzielni pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych wraz ze składanymi materiałami zobowiązani są przedstawić szczegółowe uzasadnienie i dokładne wyliczenia według cen aktualnych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.
§ 4. Materiały składane są do skarbnika gminy, który nadzoruje terminowość złożenia materiałów i ich kompletność.
§ 5. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków, jak również informacji o planowanych dotacjach celowych i subwencji z budżetu Państwa skarbnik gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i rozchodów funduszy celowych oraz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, następnie opracowuje i przekazuje Burmistrzowi :
1) projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
2) objaśnienia do projektu budżetu,
3) informację o stanie mienia komunalnego.
§ 6. Projekt uchwały budżetowej określa:
1) prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł ich pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
2) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowj, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
b) wydatków majątkowych,
3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
4) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze źródeł zagranicznych,
7) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych,
8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
9) limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
10) upoważnienie dla Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań :
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
b )na finansowanie wydatków na programy i projekty, o których mowa w § 6 pkt.6,
c) na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;
12) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanej przez zakład budżetowy,
13) dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
14) dotacje inne niż określone w pkt 11 i 12 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów , związane z realizacją zadań gminy,
15) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
16) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7. Informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać:
1) wykaz rodzajowy mienia i miejsce położenia,
2) dane dotyczące ogólnych rozmiarów mienia ( ilość, powierzchnia, wartość),
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
§ 8. Objaśnienia do projektu budżetu powinny zawierać wyjaśnienia dotyczące:
1) przyjętych do kalkulacji wskaźników wynikających z założeń do ustawy budżetowej na dany rok budżetowy,
2) informacji Ministra Finansów i Wojewody na temat subwencji i dotacji celowych,
3) prognozy dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia,
4) wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
z uwzględnieniem zakresu rzeczowego,
5) wydatków majątkowych określających co najmniej: nazwę zadania i jego cel, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, źródła finansowania, wysokość wydatków w roku budżetowym.
§ 9. 1. Burmistrz Gminy przekazuje Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu wraz z załącznikami w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać upoważnienie dla Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, a także upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.
§ 10. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje projekt uchwały budżetowej komisjom rady wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia poszczególnych komisji rady, który ustala w porozumieniu z przewodniczącymi komisji. Czynności te wykonuje za pośrednictwem pracownika obsługującego radę.
§ 11. 1.Niezwłocznie po otrzymaniu projektu budżetu wraz z materiałami Komisje Rady Gminy przystępują do pracy, wyrażają swoje opinie o projekcie budżetu i przekazują komisji właściwej do spraw budżetu.
2. Komisja Rady Gminy może wskazać na konieczność dokonania zmiany
w opiniowanym przez siebie projekcie budżetu, wskazując jednak nowe zadanie, zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania.
3. Komisja Rady Gminy właściwa d/s budżetu na swym posiedzeniu formułuje opinię ostateczną o projekcie budżetu i przekazuje burmistrzowi gminy.
4. Opinie komisji Przewodniczący Rady przekazuje burmistrzowi gminy, na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem sesji.
5. Burmistrz Gminy, po zapoznaniu się z opiniami komisji, powinien rozpatrzyć zawarte w niej postulaty i ewentualnie skorygować projekt budżetu , po czym w formie poprawionej przekazać Radzie Gminy do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
6. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub jego zwiększenie
w projekcie uchwały budżetowej zobowiązana jest wskazać źródła jego sfinansowania.
7. Komisja Rady Gminy właściwa d/s. budżetu na swym posiedzeniu formułuje opinię ostateczną o projekcie budżetu i przekazuje Burmistrzowi Gminy.
§ 12. Rada Gminy bez zgody Burmistrza nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków
i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu Gminy.
§ 13. Rada Gminy uchwala uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego.
§ 14. Projekt uchwały budżetowej do czasu uchwalenia przez Radę Gminy , jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.
§ 15. Radni zobowiązani są do przygotowania się do sesji oraz do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości z Burmistrzem Gminy i skarbnikiem.
§ 16. Porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:
1) zwięzłe przedstawienie projektu budżetu wraz z jego uzasadnieniem przez Burmistrza gminy,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3) przedstawienie opinii właściwej komisji d/s budżetu,
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,
5) dyskusję,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza.
§ 17. Uchwała niniejsza jest przekazywana wszystkim osobom i jednostkom uczestniczącym w tworzeniu budżetu.
§ 18. Traci moc uchwała Nr IV / 19 / 94 Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 13:49
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 988 razy