BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/71/07

z dnia: 18 października 2007 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 167
i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 21 226 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 892 526 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 441 209 zł,
- zgodni e z załącznikiem Nr 2
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 1 312 509 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: - 12 035 165 zł,
Wydatki ogółem: - 10 850 816 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr X / 49 /07 z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr IV /18/06 Rady Miejskiej
w Jedwabnem z dnia 18 grudnia 2006 r.” Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.”zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do Uchwały Nr IV / 18 / 06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 grudnia 2006 r. „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 13:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 754 razy