BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A NR XIII/64/07

z dnia: 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: określenia środków pochodzących z budżetu gminy planowanych na realizację programów operacyjnych w latach 2008 -2010
Na podstawie art. 206 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 187,poz 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587,Nr 115, poz. 791 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441z 2006 r. Nr 17, poz. 128, , Nr 175, poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327) uchwala się, co następuje:
§ 1. Planowane środki w latach 2008 – 2010 na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 paź 2007 09:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 818 razy