BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A NR XIII/63/07

z dnia: 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
GGSSS SGS

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 165,166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

  1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                 -              35 403 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 1

  2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                -                7 485 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 1

  3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                 -              78 667 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 2

  4. Zmniejszenie  planu wydatków budżetowych o kwotę               -              50 749 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-         Dochody ogółem:                                         -                    12 706 296

-         Wydatki ogółem:                                          -                    11 521 947 zł

 

 

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

 

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Kazimierz Załuska

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/63/07

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia31.08.07 r.

 

 

 

                                                  Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2007r.                     

 

 

 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Wyszczególnienie

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

4 000,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 000,00

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

3 500,00

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

500,00

 

 

 

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

 

 

 

 

7 500,00

 

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 000,00

 

 

 

0350

Podatek od działalności  gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 670,00

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2 650

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20

 

 

 

 

 

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 830,00

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 600,00

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

230,00

 

 

 

 

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

 

 

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2 000,00

 

758

 

 

Różne rozliczenia

 

7 485,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 

7 485,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

7 485,00

852

 

 

Pomoc społeczna

23 903,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

23 903,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

23 903,00

 

 

 

 

Razem

35 403,00

7 485,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Kazimierz Załuska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIII/63/07

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia31.08.07 r.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

 

 

 

 

Dział

 

Rozdz.

 

§

 

Wyszczególnienie

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

Uwagi

750

 

 

Administracja publiczna

13 084,00

11 069,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 345,00

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

745,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

 

 

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 500,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1500,00

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 239,00

11 069,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

8 739,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 239,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 330,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000,00

 

 

758

 

 

Różne rozliczenia

 

11 680,00

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

11 680,00

 

 

 

4810

Rezerwy

 

11 680,00

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

20 000,00

20 000,00

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9 000,00

9 000,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

9 000,00

SP Orlikowo

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 000,00

 

S.P. Orlikowo

 

80103

 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

11 000,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 000,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 500,00

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

  500,00

 

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

11 000,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

8 500,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 500,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

31 903,00

8 000,00

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 000,00

8 000,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

8 000,00

Zad. zlecone

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

Zad. zlecone

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

 

Zad. zlecone

 

 

4370

Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej

1000,00

 

Zad. zlecone

 

 

- 4700

- Szkolenia pracowników

500,00

 

Zad. zlecone

 

 

4740

Zakup materiałów  papierniczych  do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

 

Zad. zlecone

 

85295

 

Pozostała działalność

23 903,00

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

23 903,00

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 680,00

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

11 680,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 680,00

 

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

2000,00

 

 

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2000,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2000,00

 

 

 

 

 

 

                                 

Razem:

78 667,00

 

 

50 749,00

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Kazimierz Załuska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 3                                                                        

                                                                                                                do uchwały Nr XIII/63/07

      Rady Miejskie w Jedwabnem

      z dnia31.08.07 r.

 

 

 

Objaśnienia do uchwały  w sprawie zmian  w budżecie Gminy na 2007 rok

 

Zmiany w planie dochodów.

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 

Uzyskane wpływy z tytułu dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochodów  z najmu  i dzierżawy składników majątkowych przekroczyły założony plan,

w związku z tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 4000,00 zł.

 

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Zwiększono plan dochodów budżetowych  o kwotę 7 500,00 zł ; w rozdziale 75601 o kwotę 1000,00 zł z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w rozdziale 75615 zwiększono  o kwotę 2 670,00 zł plan z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek. Plan dochodów w rozdziale 75616 zwiększono o wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. W rozdziale 75618 o kwotę  2 000,00 zł. zwiększono plan dochodów
z tytułu wpływów z  wykonywanych zadań zleconych tj. z tytułu 5 % prowizji od  uzyskanych wpłat za dowody osobiste.

 

Dział  758 – Różne rozliczenia

 

W dziale 758 zmniejszony został plan  subwencji równoważącej dla gmin w kwocie 7 485,00 zł zgodnie z  pismem Ministerstwa Finansów  ST3-4820-6/2007/507  z dnia 15.03.2007r.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 10.08.2007 roku zwiększona została dotacja  celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę 23 903,00 zł  z przeznaczeniem na  dofinansowanie  realizacji programu wieloletniego „ Pomoc  państwa w zakresie dożywiania”.

 

Po stronie wydatków dokonano zmian w następujących działach:

 

Dział 750- Administracja publiczna

 

W rozdziale  75011 ( USC) zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz składek na fundusz pracy o kwotę 1 345,00 zł . Rozdział 75022 – rady gmin; zwiększono plan na zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł W rozdziale 75023- Urzędy Gmin  zmniejszono plan dodatkowego  wynagrodzenia rocznego oraz zakup materiałów
 i wyposażenia. Razem zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 069,00 zł, zwiększono natomiast  wynagrodzenia bezosobowe oraz plan wydatków z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, razem o kwotę 10 239,00 zł.

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

 

Ze względu na  poniesione  wydatki w kwocie około 20 000 zł na usunięcie dzikich wysypisk  na teranie naszej gminy zaistniała konieczność zmniejszenia rezerwy  w kwocie 11 680,00 zł. Środki z rezerwy  zostały przeznaczone na zwiększenie planu finansowego w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

W rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej   w Orlikowie  zmniejszono  plan wynagrodzeń  osobowych o kwotę 9 000,00 zł, zwiększono plan wydatków  również o kwotę 9 000,00 zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w związku z likwidacją szkoły. W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne  zwiększono plan na wypłaty wynagrodzeń , składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę 11 000,00 zł. Zmniejszono wydatki  w rozdziale 80146 – dokształcanie nauczycieli  o kwotę 11 000,00 zł.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone, dokonano zmniejszenia
i zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł. W rozdziale 85295 – pozostała działalność zwiększono plan wydatków na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 23 903,00zł.

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

 

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększono plan finansowy na zakup pozostałych usług  tj. na wypłaty ekwiwalentów sędziowskich. Plan zwiększono o kwotę 2000,00 zł.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Kazimierz Załuska

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 paź 2007 09:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 881 razy