BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/70/07

z dnia: 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: nie uwzględnienia wezwania do uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Na podstawie art. 101 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym // Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się wezwania do uchylenia uchwały Nr X/50/07 Rady Miejskiej
w Jedwabnem z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi jako niezasadnej,
w związku z wezwaniem z dnia 18 lipca 2007 r. Pani Hieronimy Janczyk, zam. 18-420 Jedwabne, Janczewo 8.
§ 2. Odpis uchwały doręcza się Pani Hieronimie Janczyk.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 paź 2007 09:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 841 razy