BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/69/07

z dnia: 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. nr 98, poz. 1071, zm. z 2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387 z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660 z 2004 r. nr 162, poz. 1692 z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na Burmistrza Jedwabnego dotyczącą oświetlenia ulicznego w miejscowości Janczewo.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się skarżącemu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz ZałuskaZałącznik
do uchwały Nr XIII/69/07
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 31.08.2007 r.

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego, dotyczącego oświetlenia ulicznego
w miejscowości Janczewo uznaje się skargę na Burmistrza Jedwabnego za bezzasadną.
Przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) stwierdzają że, do zadań własnych gminy należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych. Prywatne posesje nie są miejscami publicznymi, tym samym Gmina nie ma obowiązku ich oświetlania.Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 paź 2007 09:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 770 razy