BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/68/07

z dnia: 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 2071, zm. z 2001 r. Nr 49, poz. 509 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660 z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi Antoniego Przestrzelskiego na Burmistrza Jedwabnego
w sprawie nieprzydzielenia mieszkania, skargę uznaje się za niezasdną.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Odpis skargi doręcza się Antoniemu Przestrzelskiemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska


Załącznik
do uchwały Nr XIII/68/07
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 31.08.2007 r.


UZASADNIENIE

Antoni Przestrzelski złożył skargę za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego na Burmistrza Jedwabnego. W skardze zarzucił, iż Burmistrz nie przydzielił mu mieszkania, zaś innym osobom, które mają pieniądze sprzedaje lokale mieszkalne.
Skarga nie jest zasadna. Skarżącego obowiązują te same zasady oczekiwania na przydział mieszkania, jak inne osoby. Skarżący jest osobą samotną, natomiast na mieszkanie oczekują rodziny wielodzietne z dziećmi i brak podstaw do uznania, iż ich potrzeby mieszkaniowe są mniejsze niż skarżącego, tym samym, iż powinien on dostać mieszkanie poza kolejnością. Obligatoryjną zasadą jest przydział mieszkania wg kolejności zgłoszeń i miejsca na liście oczekujących.
Zarzut sprzedaży mieszkań za pieniądze jest chybiony. Chodzi tu o sytuacje, tzw. wykupu mieszkań przez dotychczasowych najemców lokali i jest to całkowicie zgodne z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Biorąc powyższe pod uwagę skarga nie zasługuje na uzasadnienie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 paź 2007 09:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 789 razy