BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/65/07

z dnia: 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Jedwabne przystępuje do „Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, które jest dobrowolną płaszczyzną współpracy skupiającą gminy, instytucje publiczne , przedsiębiorców, rolników oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Powiatu Łomżyńskiego.
§ 2. Uznaje się , że sygnatariusze Porozumienia stanowią Lokalną Grupę Działania
w rozumieniu Artykułu 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L277/1 z 21.10.2005).
§ 3. Realizacja misji Lokalnej Grupy Działania nastąpi poprzez opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego.
§ 4. Gmina Jedwabne zabezpieczy w swoim budżecie środki finansowe na partycypację
w opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 paź 2007 09:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 820 razy