BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/67/07

z dnia: 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Jedwabne w sprawie zmiany granic.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 5 załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXI/187/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 174, poz. 2020/ oraz wniosków mieszkańców sołectw Kossaki, Biczki i Kajetanowo uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Jedwabne
w sprawie wydzielenia obszarów sołectw Kossaki, Biczki i Kajetanowo z granic terytorialnych Miasta Jedwabne.
2. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród mieszkańców Miasta Jedwabne poprzez przeprowadzenie głosowania w formie odpowiedzi na pytanie:

„Czy jesteś za wydzieleniem obszaru sołectwa Kossaki z granic terytorialnych Miasta Jedwabne i tym samym za utworzeniem wsi Kossaki”.
,,Czy jesteś za wydzieleniem obszaru sołectwa Biczki z granic terytorialnych Miasta Jedwabne i tym samym za utworzeniem wsi Biczki”.
„Czy jesteś za wydzieleniem obszaru sołectwa Kajetanowo z granic terytorialnych Miasta Jedwabne i tym samym za utworzeniem wsi Kajetanowo”.
3. Wyrażenie opinii polegać będzie na zakreśleniu przez mieszkańców rubryki „TAK” lub „NIE” bądź „Wstrzymuje się od głosu” na ankietach według wzoru stanowiącego załączniki 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii w formie określonej w uchwale odbędzie się w dniach od 17 do 28 września 2007 r. w budynku Urzędu Miejskiego
w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 w sekretariacie w godzinach 8:00-14:00 w dni robocze.
2. W czasie konsultacji wyłożony będzie w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem proponowany podział terytorialny miasta Jedwabne, zmiany z wydzieleniem sołectw Kossaki, Biczki i Kajetanowo.

§ 3. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie Miasta Jedwabne, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.
2. Osoba biorąca udział w konsultacjach obowiązana jest okazać dowód osobisty oraz wpisać się do wyłożonej listy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz w formie plakatów na terenie objętym konsultacjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 paź 2007 09:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 994 razy