BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/02

z dnia: 23 grudnia 2002 roku
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnem.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr.142,poz.1591,z 2002 r Nr.23,poz.220,Nr.62,poz.558, Nr.113,poz.984/ oraz art. 41, ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania w Jedwabnem w następującym składzie:

Problemów Alkoholowych

1. Michał Chajewski - Przewodniczący Komisji
2. Jolanta Grabowska - Sekretarz Komisji
3. Barbara Dytkowska - Członek Komisji
4. Zbigniew Pyskło - Członek Komisji
5. Bogdan Mieczkowski - Członek Komisji
6. Cecylia Kierzkowska - Członek Komisji

§ 2
Ustala się Regulamin Pracy Komisji stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3
Traci moc Uchwała Mr.55/89/2001 Zarządu Miejskiego w Jedwabnem z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnem.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1453 razy