BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/21/02

z dnia: 15 grudnia 2002 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 199 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz. 984/ oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 Nr 200, poz. 1683/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy w 2003 r.
1/ od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:
a/ od 3,5 ton do 5,5 ton - 500,00 zł,
b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton - 600,00 zł,
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900,00 zł.
2/ od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:
a/ równej 12 ton do poniżej 23 ton - 1,200,00 zł,
b/ równej 23 tony do powyżej - 2.124,00 zł.
3/ od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 ton do 5 ton włącznie - 500,00 zł,
b/ powyżej 5 ton do 9 ton - 600,00 zł,
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900,00 zł,
4/ od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 12 ton do 25 ton włącznie - 1.100,00 zł
b/ powyżej 25 do 36 ton włącznie - 1. 678,00 zł,
c/ powyżej 36 ton - 2.207,00 zł,
5/ od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalowych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 300,00 zł,
6/ od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą:
a/ od 12 ton do mniej niż 28 ton -500,00 zł,
b/ od 28 ton do 36 ton włącznie -1.118,00 zł,
c/ powyżej 36 ton -1.472,00 zł,
7/ od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc - 1.200,00 zł.
b/ równej i wyższej niż 30 miejsc -1.600,00zł.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXVII/124/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 24 lutego 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4
Uchwała wchodzi w bycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 11:52
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1415 razy
Ilość edycji: 1