BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/61 /07

z dnia: 7 lipca 2007 r.
w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych.
Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz, 1487, Nr 180, poz 1493, Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 94, poz. 788, Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 179, poz. 1487, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320 oraz Nr 251, poz. 1844) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie,zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w części wynoszącej 50% udzielonego świadczenia, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub osoby samotnej przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, lecz nie przekracza kwoty najniższej emerytury netto;
2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi
w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub osoby samotnej przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1 oraz kwotę najniższej emerytury.
§ 2. 1. Pracownik socjalny na podstawie wywiadu środowiskowego ustala sytuację osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc społeczną na warunkach zwrotnych i przedstawia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek określający jaka część wydatków podlega zwrotowi i w jakim okresie zwrot wydatków ma nastąpić, z tym, że okres w którym przyznana pomoc podlegać będzie zwrotowi nie może przekroczyć 12 miesięcy;
2. O warunkach i terminach zwrotu wydatków decyduje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej po zapoznaniu się z wnioskiem pracownika socjalnego oraz sytuacją osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc;
3. W decyzji przyznającej pomoc społeczną pod warunkiem zwrotu, określa się sposób zwrotu oraz termin spłaty zobowiązania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska


Uzasadnienie

Dnia 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy
społecznej. Ustawa upoważniła radę gminy do określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy, będących
w zakresie zadań własnych gminy.
Określenie zasad zwrotu dotyczy wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe o ile świadczenia te zostaną przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości dla osób, których dochód na osobę
w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego warunkującego pomoc bezzwrotną.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych bezzwrotnych przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwany dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie zwany dalej „kryterium dochodowym rodziny”.
Przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uprawniające do zasiłku okresowego i celowego.
Przepis art. 41 wymienionej ustawy ustala, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
Dotychczas z braku środków pieniężnych praktycznie nie były przyznawane zasiłki na warunkach zwrotnych. Dlatego uchwała Rady z braku pieniędzy nie będzie realizowana także w tym roku, chyba, że zajdzie sytuacja wyjątkowa. Nie mniej jednak, brak środków na realizację świadczeń na warunkach zwrotnych nie usprawiedliwia zaniechania wydania aktu wykonawczego do ustawy. Stąd wnoszę o przyjęcie projektu uchwały.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:04
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1000 razy