BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/62 /07

z dnia: 07 lipca 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. nr 98, poz. 1071, zm. z 2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387 z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660 z 2004 r. nr 162, poz. 1692 z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działanie Burmistrza Jedwabnego dotyczącą nieprawidłowości przy przekazaniu w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Jedwabnem, oznaczonej geodezyjnie Nr 690.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się skarżącemu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz ZałuskaZałącznik
do uchwały Nr XI/62/07
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 07.07.2007 r.Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jedwabnem rozpatrzyła skargę Pani Zofii Zejer na działanie burmistrza przy przekazaniu w dzierżawę nieruchomości rolnej Nr 690 położonej w obrębie Miasta Jedwabne. W wyniku procedury sprawdzającej komisja przedstawiła Radzie Miejskiej opinię, co do zasadności zarzutów postawionych w skardze.
Podanie o wydzierżawienie działki rolnej Pani Zofia Zejer złożyła w tutejszym Urzędzie Miejskim w dniu 28. 03. 2007 r. tuż po podpisaniu umowy z nowym dzierżawcą. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy był podany do publicznej wiadomości /wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedwabne/ na 21 dni przed zawarciem umowy. Każda zainteresowana osoba, w tym także pani Z. Zejer, miała możliwość złożenia podania w ustalonym terminie.
Na podstawie dokonanych ustaleń Rada Miejska stwierdza, że procedura przekazania w dzierżawę nieruchomości rolnej Nr 690 została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z czym zarzuty podniesione w skardze są niezasadne. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Rada Miejska postanawia skargę oddalić.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:04
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 789 razy