BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/58/07

z dnia: 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. nr 98, poz. 1071, zm. z 2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387 z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660 z 2004 r. nr 162, poz. 1692 z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działanie Burmistrza Jedwabnego związaną z nielegalnym wycięciem drzewa.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się skarżącemu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska


Załącznik
do uchwały Nr X/58/07
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 15. 06. 2007 r.


Uzasadnienie

W dniu 24 maja 2007 roku wpłynęła na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży skarga Michała Chajewskiego, zam. Pl. Jana Pawła II 11 m.2, 18-420 Jedwabne na Krzysztofa Moenke Burmistrza Jedwabnego, iż wyciął on nielegalnie drzewo z gatunku klon rosnące na posesji przy ulicy Jana Pawła II 11 w Jedwabnem.
W następstwie powyższego przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego ustalono, iż fakt wycinki nie miał miejsca.
Stan faktyczny zdarzenia przedstawiał się następująco:
Doszło do przewrócenia się przedmiotowego drzewa w trakcie prowadzonych prac na wskazanej posesji, a polegających na usuwaniu nawierzchni betonowej. Bezpośrednimi przyczynami wywrócenia się drzewa był jego stan, tj. krótkie i nadgniłe korzenie oraz fakt, że drzewo było utrzymywane przez okalającą go betonową nawierzchnię. Z chwilą usunięcia nawierzchni betonowej drzewo przewróciło się. Zdarzenie widzieli naoczni świadkowie – pracownicy wykonujący pracę przy demontażu nawierzchni, którzy potwierdzili swoje spostrzeżenia własnoręcznymi podpisami.
W tym stanie rzeczy nie doszło do nielegalnej i bezprawnej wycinki drzewa, a tylko jego przewrócenia się z przyczyn wyżej podanych, tym samym skarga nie jest uzasadniona i nie zasługuje na uwzględnienie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 839 razy