BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/57/07

z dnia: 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. nr 98, poz. 1071, zm. z 2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387 z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660 z 2004 r. nr 162, poz. 1692 z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem związaną z nieprawidłowo przeprowadzonym remontem w budynku komunalnym.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się skarżącemu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska


Załącznik
do uchwały Nr X/57/07
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 15. 06. 2007 r.


Uzasadnienie

W dniu 23 kwietnia 2007 roku wpłynęła na ręce Burmistrza Jedwabnego skarga pani Marii Mroczkowskiej, zam. ul. Szkolna 10/3, 18-420 Jedwabne na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem – pana Zbigniewa Chojnowskiego. Na podstawie art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego została ona przekazana zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Jedwabnem.
Skarżąca zarzuciła w skardze, że dyrektor KZB nieprawidłowo przeprowadził naprawę dachu na budynku gospodarczym oraz nie wymienił rynny na budynku mieszkalnym. Ponadto skarżąca twierdzi, że dyrektor używał wobec niej podniesionego głosu i domaga się uregulowania zaległych opłat za czynsz.
W dniu 12 czerwca 2007 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, radni przeprowadzili postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego ustalono, że nie ma uzasadnienia dla zarzutów postawionych przez panią Mroczkowską. Skarga była pisana przez skarżącą w dniu usuwania usterek na dachu i nie mogła stwierdzić, że roboty zostały źle wykonane. Na dzień posiedzenia komisji dach na budynku gospodarczym oraz rynna na budynku mieszkalnym zostały naprawione i jakość wykonanych robót została sprawdzona przez dyrektora. Dalsze prace remontowe budynków będą wykonywane w miarę potrzeb oraz posiadanych środków finansowych.
W dniu 12.06.07 na posiedzeniu Komisji pracownicy KZB wykonujący naprawę dachu stwierdzili, że nie miał miejsca fakt rozmowy podniesionym głosem dyrektora ze skarżącą.
Ponadto Komisja stwierdziła, że lokatorzy obowiązani są płacić czynsz za zajmowany lokal bez względu na terminowość wykonywanych remontów.
Na podstawie dokonanych ustaleń Rada Miejska stwierdza, że skarga nie jest uzasadniona.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 806 razy