BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/56/07

z dnia: 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. nr 98, poz. 1071, zm. z 2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387 z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660 z 2004 r. nr 162, poz. 1692 z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem związaną z koniecznością remontu budynku komunalnego.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się skarżącemu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz ZałuskaZałącznik
do uchwały Nr X/56/07
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 15. 06. 2007 r.


Uzasadnienie

W dniu 19 marca 2007 roku wpłynęła na ręce Burmistrza Jedwabnego skarga pani Marii Mroczkowskiej, zam. ul. Szkolna 10/3, 18-420 Jedwabne na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem – pan Zbigniewa Chojnowskiego. Na podstawie art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego została ona przekazana zgodnie z właściwościami do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Jedwabnem.
Skarżąca zarzuciła w skardze, że dyrektor KZB nie przeprowadza w zamieszkiwanym przez nią budynku komunalnym niezbędnych remontów i domaga się uregulowania zaległych opłat za czynsz.
W dniu 27 marca 2007 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego, radni przeprowadzili postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego ustalono, że nie ma uzasadnienia dla zarzutów postawionych przez panią Mroczkowską.
Na posiedzeniu obecna była skarżąca oraz pan Zbigniew Chojnowski. Dyrektor KZB wyjaśnił, że pani Mroczkowska nie wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat czynszowych, tłumacząc się trudną sytuacją materialną. Wymaga natomiast przeprowadzenia prac remontowych w budynku, w którym mieszka.
Radni uwzględnili trudną sytuację rodzinną i zdrowotną skarżącej i zobowiązali dyrektora KZB do wykonania niezbędnych napraw w zamieszkałym przez panią Mroczkowską budynku. Ponadto stwierdzili, że należy konsekwentnie egzekwować zaległości czynszowe lokatorów.
Na podstawie dokonanych ustaleń Rada Miejska stwierdza, że skarga nie jest uzasadniona.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 854 razy