BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/55/07

z dnia: 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jedwabne na lata 2006-2032
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jedwabne na lata 2006 -2032”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 820 razy