BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/54/07

z dnia: 15 czerwca 2007r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo – produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, na gruntach Miasta Jedwabne wraz z jednostkową zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedwabne w Województwie Podlaskim.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) na wniosek Burmistrza Jedwabnego uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo – produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej na gruntach Miasta Jedwabne oraz jednostkowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedwabne, w powyższym zakresie.
§ 2. Obszar opracowania określono w załączniku na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącym integralną część uchwały.
§ 3. Przedmiotem opracowania planu są zagadnienia, stosownie do właściwości jego problematyki, określone w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 4. Plan zostanie sporządzony w skali 1:1000.
§ 5. Sporządzenie planu należy poprzedzić wprowadzeniem zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedwabne, dla doprowadzenia jego zgodności z postanowieniami studium.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 811 razy