BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/52/07

z dnia: 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedwabne.
Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160 poz. 1343, z 2006 r. Nr 38 poz. 261 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonej wyżej cytowanym rozporządzeniem dla:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem, Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem w kwocie: 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt )
2) Szkół prowadzonych przez Gminę Jedwabne w kwocie: 675 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć złotych).
2. Przyjmuje się w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem wartość 4.30 zł ( słownie: cztery złote trzydzieści groszy ) dla jednego punktu.
3. Przyjmuje się w porozumieniu z Dyrektorem Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem wartość 3.30 zł (słownie: trzy złote trzydzieści groszy ) dla jednego punktu.
4. Przyjmuje się w porozumieniu z Dyrektorami Szkół prowadzonych przez Gminę Jedwabne wartość 4.95 zł (słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy ) dla jednego punktu.
§ 2. Ustalona wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęta wartość jednego punktu w złotych, stanowią podstawę wynagrodzenia pracowników wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabne.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/40/99 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 września 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedwabne oraz uchwała Nr IV/44/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedwabne.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2007
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 845 razy