BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/51/07

z dnia: 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Konopki Chude.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 21 statutu sołectwa Konopki Chude stanowiącego załączniki Nr 18 do uchwały Nr XIV/69/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Jedwabne uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów Sołtysa w sołectwie Konopki Chude.
§ 2. 1. Termin przeprowadzenia wyborów ustala się do dnia 31 lipca 2007 r.
2. Szczegółowy termin zebrania wyborczego ustali Burmistrz w porozumieniu z właściwymi organami samorządu mieszkańców.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Konopki Chude.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 846 razy