BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/50/07

z dnia: 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. nr 98, poz. 1071, zm. z 2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387 z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660 z 2004 r. nr 162, poz. 1692 z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działanie Burmistrza Jedwabnego przy przeprowadzaniu wyborów organów samorządu mieszkańców wsi Janczewo.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się skarżącemu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz ZałuskaZałącznik
do uchwały Nr X/56/07
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 15. 06. 2007 r.


Uzasadnienie

Skarżąca zarzuciła w skardze dotyczącej wyborów sołtysa wsi Janczewo, iż cały wybrany skład Rady Sołeckiej posiada kryminalną przeszłość, jak to określiła, tym samym naruszone zostały prawa wyborcze, zaś osoby te nie powinny piastować stanowisk w Radzie Sołeckiej.
Mając to na względzie należy sięgnąć do regulacji prawnych dotyczących instytucji jednostki pomocniczej, jaką jest Sołectwo. Dwa podstawowe akty prawne w tym zakresie to ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) oraz statut Sołectwa Janczewo stanowiący załącznik nr 14 do uchwały nr XIV/69/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 kwietnia 1996 r.
Kluczowe znaczenie mają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które zawierają treści dotyczące jednostek pomocniczych – Sołectw w kilku artykułach, odpowiednio: art. 5, 35, 36 i 37 ustawy.
Żadna z wyżej wymienionych regulacji nie zawiera określonych wymogów, jakie winien spełniać zarówno Sołtys, jak też członkowie Rady Sołeckiej. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje tylko, iż Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jednakże w myśl wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 2002 r. II AKa 258/02 Sołtys takim funkcjonariuszem nie jest. Również statut Sołectwa wsi Janczewo nie zawiera żadnych ograniczeń w możliwości zakazu kandydowania i sprawowania funkcji w Radzie Sołeckiej przez osoby karane. Statut określa tylko, jakie obowiązki i prawa ma Sołtys i Rada Sołecka.
Oznacza to, iż o wyborze członków Rady sołeckiej, w tym Sołtysa decyduje Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Janczewo i jego wola wyrażona w głosowaniu jest decydująca i niepodważalna. W tym miejscu należy wspomnieć postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2003 r. II SA/Kr 2982/03 stwierdzające, cyt: „Uchwały zebrania wiejskiego nie mogą być przedmiotem skargi do Sądu Administracyjnego”.
Wobec powyższego zarzut karalności osób wybranych do Rady Sołeckiej wsi Janczewo nie znajduje uzasadnionych podstaw. Ponadto skazanie może być wynikiem winy zarówno umyślnej, jak też nieumyślnej. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym nie musi wynikać z winy umyślnej sprawcy.
Zatarg z policjantami i jazda po użyciu alkoholu aczkolwiek naganne, to nie są przesłanką bezwzględnie niweczącą możliwość kandydowania i wykonywania funkcji w Radzie Sołeckiej.
Na uwadze należy mieć również instytucję zatarcia skazania, co oznacza, iż przestępstwo nie może iść przez całe życie za sprawcą i go obciążać.
Przedstawioną sprawę można rozpatrywać w kategoriach moralnych i etycznych, lecz Rada Miejska rozpatrując przedmiotową skargę obowiązana jest uwzględniać tylko normy prawne odnoszące się do podniesionego problemu, te zaś nie orzekają o zakazie w tym zakresie.
Posiłkowo należy wspomnieć o ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm ), która co prawda odnosi się tylko do pracowników, nie sołtysów pełniących swoje funkcje społecznie, ale także ona nie stawia bezwzględnego zakazu zatrudniania osób skazanych, a kieruje go jedynie do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i skazanych prawomocnie za przestępstwo umyślne. Nieumyślność jest zatem wyłączona.
Fakt uczestnictwa w zebraniu przedstawicieli Gminy Jedwabne, zwłaszcza Burmistrza Jedwabnego nie jest niczym nagannym, wręcz przeciwnie wskazuje na zainteresowanie sprawami Sołectwa przez organ wykonawczy Gminy, jakim jest Burmistrz. Nikt przez powyższe nie odebrał mieszkańcom Sołectwa Janczewo prawa wyborczego i możliwości decydowania o wyborze takich, a nie innych przedstawicieli do Rady Sołeckiej. Wola Zebrania Wiejskiego jest tu najważniejsza, to zebranie dokonało wyboru i nie należy tego kwestionować indywidualnym osobom, m.in. skarżącej, chociażby wybór ten jej nie odpowiadał. W demokracji obowiązuje zasada większości przy rozstrzyganiu spraw i mniejszość, która nawet z określonym werdyktem wyborczym się nie zgadza winna go uszanować dla dobra i spokoju ogółu.
Także udział, co Pani Janczyk podnosi, w Zebraniu Wiejskim Edwarda Skrodzkiego i przewodniczenie jego obradom, faktu tego nie zmieniło. W wyborach uczestniczyli mieszkańcy sołectwa. Zgodnie z orzecznictwem sądowym mogły to być zarówno osoby na stałe zameldowane na terenie sołectwa, jak też zamieszkali tamże z zamiarem stałego pobytu pomimo braku meldunku, odpowiednio wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 1996 r. SA/Gd 1956/95 oraz z dnia 13 kwietnia 1999 r. II SA 231/99.
Mając na uwadze przytoczone argumenty i odnosząc je do treści zawartych w skardze Pani Janczyk, skargę uznaje się za bezzasadną.Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 835 razy