BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/49/07

z dnia: 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165,167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1.Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 26 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2.Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 112 320 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
3.Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 86 320 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Z rezerwy ogólnej - kwotę 53 320 zł przeznacza się na udział Gminy Jedwabne w przebudowie drogi powiatowej Nr 1925 B na odcinku przez wieś Makowskie i za wsią Grądy Małe .

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
-Dochody ogółem: 12 670 117 zł
-Wydatki ogółem: 11 485 768 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr VII / 34 /07 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 09:51
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 892 razy