BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/47/07

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: udzielenia poręczenia wekslowego za Związek Komunalny Samorządów Dorzecza Biebrzy w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy” wskazanego przez Ministerstwo Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337),
mając na względzie:
1) planowaną przez Związek Komunalny Samorządów Dorzecza Biebrzy (zwanym dalej „Związkiem”) realizację przedsięwzięcia pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy” (zwanym dalej „przedsięwzięciem”), które zostało wskazane przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności,
2) konieczność przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia (zwanym dalej „wnioskiem”),
3) możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 75% ceny brutto dokumentacji wniosku,
4) wymóg stawiany przez zasady finansowania wykonania dokumentacji do wniosku
w ramach pomocy technicznej do Funduszu Spójności – projekt nr 2002/PL16/P/PA/013 polegający na partycypacji przez Związek w koszcie wykonania dokumentacji do wniosku i pokrycia, z własnych środków, w wysokości 25% ceny brutto dokumentacji,
5) konieczność zabezpieczenia przez Związek zapłaty na rzecz wykonawcy należności
w wysokości 25% ceny brutto dokumentacji do wniosku poprzez wystawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwanym dalej „Narodowym Funduszem”),
6) potrzebę poręczenia, przez każdego z członków Związku, weksla in blanco wystawionego przez Związek na rzecz Narodowego Funduszu

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się poręczenia wekslowego dla Związku jako wystawcy weksla własnego in blanco, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przez Związek zobowiązań wobec Narodowego Funduszu, wynikających z Porozumienia o współfinansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia, które zostanie zawarte przez Związek z Narodowym Funduszem, do wysokości 10% z kwoty 219.438,00 zł. udziału własnego Związku w tym przedsięwzięciu tj. do kwoty 21.944,00 zł.
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zaciągnięcia w imieniu Gminy Jedwabne zobowiązania wekslowego poprzez udzielenie poręczenia wekslowego w wysokości określonej w § 1 uchwały, na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Związek zobowiązań wynikających z Porozumienia o współfinansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia. Zaciągnięcie zobowiązania nastąpi poprzez złożenie w imieniu Gminy Jedwabne podpisu na wekslu in blanco w charakterze poręczyciela i podpisanie deklaracji poręczyciela wekslowego.
2. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych gminy Jedwabne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 cze 2007 12:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 802 razy