BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/46/07

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Jedwabne do realizacji projektu pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy”.
2. Koordynatorem projektu będzie Związek Komunalny Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie.
§ 2. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Jedwabne Porozumienia
o współfinansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy” ze Związkiem Komunalnym Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej
do wystąpienia przez Związek z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia.
2. Na podstawie porozumienia określonego w ust. 1 Gmina Jedwabne zobowiąże się do sfinansowania ze środków własnych 10% z kwoty 219.438 zł, będącej planowanym udziałem własnym Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy we współfinansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia. Kwota ta ma charakter wstępny i może ulec zmianie, tj. zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w toku przygotowania dokumentacji. Szczegółowe rozliczenie finansowe nastąpi po wyłonieniu wykonawcy, który opracuje dokumentację niezbędną do wystąpienia przez Związek z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia.
§ 3. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Jedwabne Porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy” ze Związkiem Komunalnym Samorządów Dorzecza Biebrzy
z siedzibą w Grajewie w celu realizacji w ramach programu unijnego określonego jako Fundusz Spójności, projektu inwestycyjnego pod nazwą ''Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 cze 2007 12:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 849 razy