BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/45/07

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej wyborów do Rady Osiedla Jedwabne.
Na podstawie art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387, z 2003 Nr 130 poz. 1188, Nr 170, poz. 1660 z 2004 r. Nr 162 poz. 1692, z 2005 Nr 64, poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę dotyczącą nieprawidłowości przy wyborze Rady Osiedla Jedwabne.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Odpis uchwały doręczyć skarżącemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 cze 2007 12:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 819 razy