BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/44/07

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne i określenia granic ich obwodów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz art. l7 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się granice obwodów szkół wymienionych w §1 w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/110/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne i określenia granic ich obwodów oraz Uchwała Nr XX/129/04 Rady Miejskiej
w Jedwabnem z dnia 6 lipca 2004r., zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne i określenia granic ich obwodów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 cze 2007 12:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 837 razy