BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/02

z dnia: 18 grudnia 2002 roku
w sprawie: nabycia pawilonu handlowego położonego we wsi Kotowo Plac.
Na podstawie § 2 ust.1 pkt.2 Uchwały Nr.XXIV/131/98 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zmienianej Uchwałą Nr VII/31/99 i Uchwała Nr. VIII/43/99 zarządzam :

§ 1
Postanawiam nabyć na własność Gminy Jedwabne pawilon handlowy znajdujący się na działce oznaczonej nr. 93/1 o pow. 03 ary, położonej w obrębie wsi Kotowo Plac, przekazanej w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Jedwabnem. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW Nr.50591 w Sądzie Rejonowym v; Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz własności znajdującego się na tej działce pawilonu handlowego ustala się na sumę -984,00 złote.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1272 razy