BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/43/07

z dnia: 26 kwietnia 2007 r
w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Makowskich przyporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nadborach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 59 ust. 1 i 2
w związku z art. 5 c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658) uchwala się co następuje:
§ 1. Likwiduje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty
w Białymstoku z dniem 31 sierpnia 2007 roku Szkołę Filialną w Makowskich przyporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nadborach.
§ 2. Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki
w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, ul. Wojska Polskiego 17.
§ 3. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Jedwabnego za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Podlaski Kurator Oświaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz Szkoły Filialnej w Makowskich przyporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nadborach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 cze 2007 12:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 794 razy