BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/41/07

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2006.
§ 2. Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół Zamiejscowy w Łomży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 cze 2007 12:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 945 razy