BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

uchwała nr VIII/40/07

z dnia: 21 marca 2007 r.
w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 56 ust. 1 i 2, art. 57 w zwiazku z art. 4 pkt. 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ .1Rada Miejska powiadamia Skarbnika Gminy Jedwabne panią Henrykę Filipkowską o obowiązku złożenia oświadczenia, dotyczacego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego oświadczeniem lustracyjnym.

§ .2Oświadczenie o którym mowa w §1 należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

§ .3Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 57 w/w ustawy traktowane będzie jako obligatoryjna przesłanka do pozbawienia pełnionej funkcji publicznej.

§ .4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 kwi 2007 09:05
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 855 razy