BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

uchwała nr VII/38/07

z dnia: 15 marca 2007 r
w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego.
GGSSS SGS
   1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustwy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz 844, Nr 220 poz 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005 r Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz 1365, Nr 179 poz. 1484) oraz art. 47 § 4a i art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 Nr 85 poz 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031, Nr 217 poz. 1590, Nr 225 poz.1635) Rada Miejska uchwala, co następuje:

    1. Doręczanie decyzji podatkowych wydanych przez organ podatkowy następuje poprzez sołysów za pokwitowaniem.

    2. Zarządza się na terenie Gminy Jedwabnbe pobór podatku od nieruchomosci, podatku rolnego, podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inksa.

    3. 1. Inkasentami w zakresie podatków określonych w §2 niniejszej uchwały
     w poszczególnych sołectwach/osiedlach Gminy Jedwabne są nastepujące osoby:

         L.P.

         SOŁECTWO/OSIEDLE

         IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

         1

         BARTKI

         KARWOWSKI JAN

         2

         BIODRY

         MIECZKOWSKA IRENA

         3

         BIODRY KOLONIA

         KARWOWSKI LESZEK

         4

         BICZKI

         GÓRSKI MAREK

         5

         BORAWSKIE

         MOŚCICKI SŁAWOMIR

         6

         BRONAKI OLKI

         SEPCZYŃSKI GRZEGORZ

         7

         BRONAKI PIETRASZE

         WĄDOŁOWSKI GRZEGORZ

         8

         BURZYN

         TOCICKI TADEUSZ

         9

         BRZOSTOWO

         POLIŃSKI JERZY

         10

         CHYLINY

         BRZOSTOWSKI KAROL

         11

         CHROSTOWO

         ŁOMOTOWSKI GRZEGORZ

         12

         GRĄDY MAŁE

         KRAJEWSKI STANISŁAW

         13

         GRĄDY WIELKIE

         ŚWIĘSZKOWSKI RYSZARD

         14

         JANCZEWO

         MOCARSKI KRZYSZTOF

         15

         JANCZEWKO

         GRAJEWSKA EDYTA

         16

         KAIMY

         WRÓBLEWSKI JAN

         17

         KORYTKI

         KOSIŃSKI RYSZARD

         18

         KAJETANOWO

         MIERZEJEWSKI MAREK

         19

         KĄTY

         BORAWSKA DOROTA

         20

         KAMIANKI

         BRZOSTOWSKI EDWARD

         21

         KONIECKI

         RAMOTOWSKI TADEUSZ

         22

         KARWOWO

         OBIEDZIŃSKI WIESŁAW

         23

         KONOPKI CHUDE

         FABISZEWSKI STANISŁAW

         24

         KONOPKI TŁUSTE

         GÓRSKI JAN

         25

         KUCZE MAŁE

         DANOWSKA WIESŁAWA

         26

         KUCZE WIELKIE

         POLKOWSKI JANUSZ

         27

         KUBRZANY

         KONOPKA JÓZEF

         28

         KOTÓWEK

         BAGIŃSKI JANUSZ

         29

         MAKOWSKIE

         BRZOSTOWSKA DOROTA

         30

         MOCARZE

         BARGŁOWSKI ANDRZEJ

         31

         NADBORY

         KAMIŃSKI JÓZEF

         32

         ORLIKOWO

         GRYGLIK MARIUSZ

         33

         OLSZEWO GÓRA

         BORAWSKI IRENEUSZ

         34

         PLUTY

         RAMOTOWSKI JERZY

         35

         PAWEŁKI

         STANISZEWSKI PIOTR

         36

         PIEŃKI BOROWE

         PIEŃKOWSKI BOGDAN

         37

         PRZESTRZELE

         WIŚNIEWSKI PAWEŁ

         38

         ROSTKI

         LESIEWICZ FRANCISZEK

         39

         STRYJAKI

         NIECIECKA ZOFIA

         40

         SIESTRZANK

         OGONOWSKI JERZY

         41

         SZOSTAKI

         PIEŃKOWSKI TADEUSZ

         42

         WITYNIE

         ORŁOWSKI DARIUSZ

         43

         JEDWABNE

         BIEDRZYCKI JAKUB

         44

         KOTOWO PLAC

         GOŁAŚ BOŻENA

         45

         KOTOWO STARE

         BORYSZEWSKI ZDZISŁAW

    4. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 8% podatków, wymienionych w §2 osobiście zainkasowanych przez inkasentów i wpłaconych na konto Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

    5. Terminem płatności dla inkasentów jest 5 dzień następujący po ostatnim dniu w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

    6. Traci moc uchwała Nr III/28/03 r. Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie sołectw i osiedla Gminy Jedwabne.

    7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

    8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województa Podlaskiego.

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej

  Kazimierz Załuska

2

2007-4-18 09:00:15 AM


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 kwi 2007 09:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1007 razy