BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr VII/37/07

z dnia: 15 marca 2007 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Miasta Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wytyczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ .1Opiniuje pozytywnie projekt planu aglomeracji Miasta Jedwabne stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ .2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 kwi 2007 08:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 854 razy