BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA nr VII/36/07

z dnia: 15 marca 2007 r.
w sprawie: określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym .
Na podstawie art. 30 ust.1, 6, 6a, art. 54 ust. 7 i w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95/ uchwala się, co następuje:

§ .1Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym.

§ .2Postanowienia regulaminu wymienionego w §1 obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/229/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym i uchwała Nr XLVIII/244/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 24 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym.


§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego oraz dyrektorom szkół, dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 kwi 2007 08:57
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 898 razy