BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VII/35/07

z dnia: 15 marca 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 82 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 169,poz. 1420, Nr 249 poz.2104, z 2006 r. Nr 45, poz 319) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ .11. Zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku kredyt obrotowy w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prowadzoną inwestycję pn.” budowa szkoły – gimnazjum (etap II zadania : Budowa Sali Sportowej ze szkołą Gimnazjalną w Jedwabnem ”- umowa kredytowa Nr 17 / 2006 / O / 216 z dnia 11.09.2006 r.
.2Kredyt, o którym mowa w ust 1. będzie spłacany w latach 2007 -2009 z dochodów własnych gminy Jedwabne określonych w budżecie gminy w latach spłaty kredytu.
.3Ustanowić zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ .2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ .3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 kwi 2007 08:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 829 razy