BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VII/34/07

z dnia: 15 marca 2007 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ .1Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1.Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 1 638 753 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 57 255 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2.Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 65 500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 787 649 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ .2Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: - 12 155 644 zł
Wydatki ogółem: - 10 971 295 zł

§ .31. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 184 349 zł przeznacza się na planowaną spłatę kredytów.
.2Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/18 /06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 grudnia 2006 roku – prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ .4Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr IV / 18 /06 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007 roku przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ .5Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr IV/18/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

§ .6Objaśnienia do zmian w budżecie określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ .7Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ .8Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 kwi 2007 08:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 868 razy