BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/32/07

z dnia: 5 lutego 2007 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Na podstawie art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/132/04 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy, zmienionej uchwałą Nr XXXV/202/05 z dnia 25 listopada 2005 r. skreśla się §2.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/202/05 z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 mar 2007 08:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 847 razy