BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/29/07

z dnia: 5 lutego 2007 r
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Karwowie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 59 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2007 roku, Szkołę Filialną
w Karwowie przyporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej w Jedwabnem po dokonaniu następujących czynności:
1) wystąpieniu do Podlaskiego Kuratora Oświaty celem uzyskania opinii kuratora
w przedmiocie likwidacji szkoły,
2) zawiadomieniu na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły rodziców uczniów uczęszczających do szkoły.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedwabnem.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 mar 2007 08:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 836 razy