BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/27/07

z dnia: 5 lutego 2007 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;               z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz  art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych            (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz.U.169 poz.1420 Nr 45 poz. 319 ) Rada Miejska  w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :

1.      Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę  

               w  Dz.600 rozdz. 60016 § 6050                                              7.000

   w  Dz.900 rozdz. 90095 § 4210                                              1.000  

                                                                                                  ------------

                                                                  razem:                      8.000

2.      Zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę   

                w  Dz.010 rozdz. 01010 §  6050                                            7.000      

    w  Dz.400 rozdz. 40002  § 6050                                             1.000

                                                                                                  --------------

                                                                      razem:                   8.000                   

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem :         10.574.146 zł

- Wydatki   ogółem :        10.249.146 zł

 

§ 3. 1. Załącznik   Nr 6  do Uchwały Rady Miejskiej  w Jedwabnem Nr IV /18/ 06 z dnia 18 grudnia 2006 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok zawierający wykaz  zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację  w 2007 roku przyjmuje treść  zgodnie               z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie  dokonanych  zmian w budżecie  określa załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Kazimierz Załuska


 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 mar 2007 08:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 815 razy