BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/26/07

z dnia: 20 stycznia 2007 r.
w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2007
Na podstawie art. 41ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372, Nr.80, poz. 719; Nr 122, poz.1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257; Nr 99, poz.1001; Nr 152, poz. 1507; z 2005 r. Nr 23, poz 186; Nr 132, poz. 1110; Nr 155, poz. 1298; Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; Nr 171, poz.1225/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 12:30
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 899 razy