BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/24/07

z dnia: 20 stycznia 2007 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi i osiedla.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 21 statutów sołectw stanowiących załączniki od 1 do 45 do uchwały Nr XIV/69/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem i §28 statutu osiedla stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIV/68/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jedwabne, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do organów samorzadu mieszkańców wsi położonych na terenie Gminy Jedwabne oraz samorządu Osiedla w Mieście Jedwabne.

§ 2. Termin przeprowadzenia wyborów ustala się do dnia 28 lutego 2007 r.

§ 3. Szczegółowy terminarz zebrań wyborczych ustali Burmistrz w porozumieniu z właściwymi organami samorządu mieszkańców.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicach wszystkich sołectw.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 12:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 886 razy