BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/23/07

z dnia: 20 stycznia 2007 r.
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się przedstawicieli Gminy Jedwabne do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy na okres trwania kadencji Rady Miejskiej w latach 2006 - 2010 w osobach:
1) Pan Krzysztof Moenke – Burmistrz Jedwabnego
2) Pan Mirosław Chrostowski
3) Pan Sławomir Miciura
- w miejsce osób dotychczas reprezentujących Gminę Jedwabne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 12:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 841 razy