BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/19/06

z dnia: 18 grudnia 2006 r.
w sprawie: przesunięcia terminu spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku do dnia 31 marca 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przesunąć termin spłaty raty kredytu obrotowego nieodnawialnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku w wysokości 950 000 zł do dnia 31 marca 2007 r. Kredyt ten, z pierwotnym terminem spłaty do 31.12.2006r., zaciągnięto zgodnie z umową kredytową Nr 17/2006/O/216 z dnia 11.09.2006r. na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności statutowej Gminy Jedwabne – prefinansowanie wydatków związanych z prowadzoną inwestycją pn. „Budowa szkoły – gimnazjum (etap II zadania: Budowa Sali sportowej ze szkołą gimnazjalną w Jedwabnem)”. Przesunięcie spłaty raty kredytu jest związane z brakiem wpływu w 2006 r. dotacji z Funduszu ZPORR i budżetu państwa
2. Kredyt, o którym mowa w ust 1. będzie spłacony w roku 2007 z dochodów gminy Jedwabne, z dotacji z Funduszu ZPORR i budżetu państwa .
3. Utrzymać ustanowione zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 09:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 844 razy