BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/18/06

z dnia: 18 grudnia 2006 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się:
1) Dochody budżetu gminy w wysokości
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
-
10 574 146,

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
-
10 249 146

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.
-
1 234 935§ 2
Ustala się:
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 870 320,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 325 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 325 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 95 000 zł,

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych: przychody – 640 000 zł, wydatki – 640 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 135 000 zł; wydatki – 135 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem:
1) z tytułu dopłaty do ceny wody. - 50 000 zł,
2) z tytułu dopłaty do ceny składowania odpadów na wysypisku śmieci - 47 200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 202 080 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 9 000 zł,
2) wydatki - 15 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 5 i nr 7,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 300 000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 09:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 818 razy