BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/8/06

z dnia: 8 grudnia 2006 r
w sprawie: wysokości diety przysługującej Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej oraz zasad jej wypłacania.
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną dla Wicerzewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 600 zł. (słownie złotych: sześćset)

§ 2. 1. Podstawę do wypłaty diety w wysokości określonej w §1 uchwały stanowi obecność Przewodniczącego Rady Miejskiej na posiedzeniach, w których obowiązany był uczestniczyć.
2. Dieta wypłacana będzie miesięcznie z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę pracownikom Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 09:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 848 razy