BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/9/06

z dnia: 8 grudnia 2006 r.
w sprawie: wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się za udział w obradach sesji Rady Miejskiej oraz za udział w posiedzeniach stałych Komisji Rady dietę w wysokości 120 zł. (słownie: sto dwadzieścia zł.)
2. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć w ciągu miesiąca maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu określonych w odpowiednich przepisach prawa.

§ 2. W razie zbiegu kilku posiedzeń w jednym dniu radny otrzymuje tylko jedną dietę, bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczył.

§ 3. Podstawę do wypłaty diety w wysokości określonej w §1 uchwały, stanowi obecność radnego na posiedzeniach, w których obowiązany był uczestniczyć.

§ 4. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służobowych na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33 poz. 280).

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/55/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 8 czerwca 2003 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, zmieniona uchwałą Nr XIV/86/04 z dnia 23 stycznia 2004 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 09:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 871 razy