BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/11/06

z dnia: 8 grudnia 2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) oraz § 11 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 50, poz. 1047) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Jedwabnem w składzie:
1) Mariusz Szmitko
2) Krzysztof Borawski
3) Ewa Mańko
4) Andrzej Kołpaczewski

§ 2. Przedmiot działania komisji określa ustawa o samorządzie gminnym.

§ 3. Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Jedwabne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 09:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 887 razy