BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/12/06

z dnia: 8 grudnia 2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) oraz §10 pkt 1 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 50, poz. 1047) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jedwabnem w składzie:
1) Ewa Frączek
2) Kazimierz Załuska
3) Andrzej Górski
4) Zenona Kurkowska
5) Sławomir Turowski

§ 2. Przedmiotem działania komisji jest w szczególności wyrażanie opinii, opracowywanie wytycznych i kierunków w zakresie:
1) oświaty i wychowania;
2) kultury i kultury fizycznej;
3) ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
4) problemów bezrobocia.

§ 3. Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiący załącznik Nr 1 do Statutu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 09:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 854 razy