BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/13/06

z dnia: 8 grudnia 2006 r
w sprawie: powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) oraz §10 pkt 1 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 50, poz. 1047) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jedwabnem w składzie:
1) Edward Skrodzki
2) Andrzej Bargłowski
3) Mirosław Chrostowski
4) Ireneusz Chrostowski
5) Tadeusz Ożarowski
6) Grzegorz Sepczyński

§ 2. Przedmiotem działania komisji jest w szczególności wyrażanie opinii, opracowywanie wytycznych i kierunków w zakresie:
1) finansowania zadań budżetu, podatków i opłat;
2) planów społeczno - gospodarczych rozwoju gminy;
3) drogownictwa, komunikacji i środków łączności;
4) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
5) opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego;
6) gospodarki gruntami przeznaczonymi pod rolnictwo, gospodarki wodnej, łowieckiej, melioracji, leśnictwa i zadrzewień;
7) działalności gospodarczej;
8) bezpieczeństwa publicznego;
9) ochrony środowiska i utrzymania czystości;
10) agroturystyki, wypoczynku i rekreacji.

§ 3. Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiący załącznik Nr 1 do Statutu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 09:57
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 882 razy