BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/02

z dnia: 27 maja 2002 roku
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na budowę i przebudowe dróg na terenie gminy Jedwabne.
&1.
Powołuje się Komisję Przetargową do oceny i wyboru ofert w następującym składzie :

1. Alicja Niebrzydowska- Przewodniczący

2. Kazimierz Załuska- Zastępca Przewodniczącego

3. Stanisław Janczyk- Sekretarz

4. Mirosław Karwowski- Członek Komisji

5. Szymon Chrostowski- Członek Komisji&2.
Do zadań Komisji należy :
1.Zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.
3.Sporządzenie protokołu i przedłożenie go do zatwierdzenia kierownikowi jednostki
zamawiającej.
4.Dokonanie wyboru nowego oferenta w przypadku nie podpisania umowy przez oferenta,
który wygrał przetarg.

&3.
1.Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2.Komisja zakończy prace z dniem podpisania umowy.

&4.
Komisja ma prawo unieważnić przetarg w przypadkach określonych w art. 46 ustawy o zamówieniach publicznych.

&5.
W przypadku wniesienia protestu Komisja zawiesi postępowanie do czasu rozpatrzenia protestu, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 85 ust. l pkt. l i 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

&6.
W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana, Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

&7.
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

&8.
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgnięcia opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.

&9.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez kierownika jednostki zamawiającej.

&11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1227 razy