BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/20/02

z dnia: 15 grudnia 2002 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984/ oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ budynki i grunty stanowiące własność Gminy, będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabne i zajęte na ich potrzeby.
2/ budynki mieszkalne położone na gruntach wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
2. Zwolnienia o których mowa w ust.1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XXVI/11/2001 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 11:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1330 razy
Ilość edycji: 1